ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES
1.1 Cosmar Nederland VOF, nu en in de toekomst, gezamenlijk in het hierna volgend aan te duiden met: “wij”.
1.2 Onder “wederpartij” wordt verstaan: iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze aanbiedingen richten, alsmede degene die aan ons aanbiedingen richt en degene die aan ons een opdracht verstrekt, c.q. degene met wie wij een overeenkomst aangaan en voorts degene met wie wij in enige rechtsbetrekking staan en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n).
1.3 Onder “producten” wordt verstaan: alle producten die met toepassing van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij worden geleverd, alsmede het verrichten van diensten en/of het geven van adviezen door ons aan de wederpartij.
2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, alle overeenkomsten, alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door ons, waaronder in de toekomst met ons aan te gane rechtsbetrekkingen.
2.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Wanneer blijkt dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
3. AANBIEDINGEN
3.1 Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt.
3.2 Na de aanbieding gemaakte wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk gedaan door ons, houden een nieuwe aanbieding in, waarbij de vorige aanbieding is vervallen.
3.3 Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door ons onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
3.4 Gegevens welke zijn vermeld in de door ons verstrekte afbeeldingen, catalogi, technische tekeningen, adviezen en anderszins verstrekte aanvullende informatie binden ons niet.
3.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door fouten in door ons verrichte ontwerp- en advieswerkzaamheden, voor zover deze schade hoger is dan het bedrag van de in verband hiermee geleverde goederen, zulks behoudens opzet of grove schuld van ons of onze leidinggevenden.
4. TOTSTANDKOMING
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie door ons van de schriftelijke aanvaarding van het aanbod dan wel op het moment dat door ons een begin van uitvoering van de opdracht is gemaakt.
4.2 Indien een aanvaarding door de wederpartij van het aanbod afwijkt, geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en als een verwerping van ons gehele aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.
4.3 Na de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan door ons personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door ons aan de wederpartij schriftelijk worden bevestigd.

5. PRIJS
5.1 De door ons opgegeven prijzen zijn netto prijzen en luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten en/of lasten van derden.
5.2 De door ons opgegeven prijzen zijn genoteerd in Euro’s of in een andere door ons overeengekomen valuta; eventuele koersverschillen zijn voor risico van de wederpartij, tenzij nader schriftelijk overeengekomen.
5.3 De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende dagprijzen en specificaties en op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden.
5.4 Wij behouden ons het recht voor aan de wederpartij een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt in één of meer prijsbepalende factoren en/of wettelijke heffingen, w.o. arbeidslonen, premies, materialen en koerswijzigingen.
5.5 Het gestelde in sub 5.4 geldt ook indien de aldaar bedoelde wijzigingen in de prijs bepalende factoren het gevolg zijn van reeds bij tot stand komen van de overeenkomst te voorziene omstandigheden.
5.6 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn afleveringskosten, servicekosten en kosten voor verzending, lossing etc., nimmer in onze prijs inbegrepen.
5.7 Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.
6. LEVERING
6.1 Levertijden worden in onderling overleg bepaald, echter door ons opgegeven levertijden en/ of opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering en/of oplevering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.
6.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor de vertragingen door ons, en/of onze hulppersonen en/of onze leidinggevenden in de nakoming van verbintenissen uit hoofde van de tussen ons en de wederpartij gesloten overeenkomsten, zulks behoudens opzet of grove schuld van ons en/of onze leidinggevenden.
6.3 De opgegeven leveringstijden en/of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door ons bestelde materialen en/of onderdelen.
6.4 De wederpartij is gehouden het door ons geleverde op het vastgestelde afleverings-tijdstip in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder opslag, vracht – en stallingskosten) conform het bij ons of plaatselijk geldende tarief, aan de wederpartij in rekening zullen worden gebracht.
6.5 Wij zijn gerechtigd in delen te leveren. Wij zullen in dat geval steeds per deellevering de leveringstermijnen opgeven.
6.6 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit is overeengekomen. Beschadigde producten en verpakte producten, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd. Bij retourzendingen hebben wij het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen.
7. RISICO-OVERGANG
7.1 De producten worden geacht te zijn geleverd en door de wederpartij aanvaard, alsmede het risico voor de geleverde producten gaat over op de wederpartij zodra de producten zijn aangevoerd en zijn gelost bij het werk of magazijn van de wederpartij, mits aan de verharde weg gelegen, of zover het vervoermiddel (met aanhanger of oplegger) op normale wijze en met volle vracht over een behoorlijk berijdbare weg – dit ter beoordeling van de vervoerder – het werk of magazijn kan bereiken en verlaten. De lossing dient terstond na aankomst te geschieden. De wederpartij is verplicht de producten in ontvangst te nemen. Heeft de wederpartij zelf verzocht om levering vóór een bepaald tijdstip en de wederpartij is alsdan niet aanwezig om de producten in ontvangst te nemen, dan worden de producten geacht door de wederpartij te zijn aanvaard en geaccepteerd en gaat het risico voor de geleverde producten op de wederpartij over. Indien op meer dan één door de wederpartij aan te wijzen losplaats moet worden gelost, kan voor iedere meerdere losplaats door ons tenminste 50,00 euro of een nader door ons vast te stellen bedrag aan vervoerkosten bij de wederpartij in rekening worden gebracht.
7.3 Indien ingeval van levering de producten om welke reden dan ook niet door de wederpartij tijdig op de bestemde plaats worden afgenomen, zal de wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim zijn. Wij zijn alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van de wederpartij te doen opslaan of aan een derde te verkopen. Bij verkoop aan een derde blijft de wederpartij de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter verminderd met een netto-opbrengst van de verkoop aan de derde.
9. BETALING
9.1 In geval van koop op afstand, dient de Klant de verschuldigde bedragen te voldoen direct bij bestelling van de producten. Indien schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de wederpartij binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Deze termijn geldt als een fatale termijn, bij verstrijken van welke de wederpartij in verzuim is. Verrekening met vorderingen die de wederpartij op ons stelt te hebben, is niet toegestaan.
9.2 Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij door ons anders schriftelijk is aangegeven. Indien door ons buitenlandse valuta zijn aangegeven, geldt dat tegen de koers van de dag die is overeengekomen, bij gebreke waarvan betaling dient te geschieden tegen de koers van de dag der betaling.
9.3 Bij niet-betaling binnen de in artikel 9.1 bedoelde termijnen is een contractuele rente verschuldigd, gelijk aan een rente per centage van 1,5% per maand, of de wettelijke (handels)rente als deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de in artikel 9.1 genoemde betalingstermijnen.
9.4 Bij niet-betaling binnen de in artikel 9.1 bedoelde termijnen houden wij ons het recht voor het door de wederpartij verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 100,- euro.
9.5 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening op een andere vordering ziet.
9.6 Eventueel schriftelijk overeengekomen betalingskortingen vervallen indien de betalingen niet binnen de nader overeengekomen betalingstermijn zijn ontvangen.
9.7 De wederpartij is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in de producten en om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten. In het eerste geval is de wederpartij gerechtigd een betaling van maximaal 15% van het verschuldigde bedrag voor het betrokken product op te schorten totdat het gebrek is hersteld.
9.8 Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen, uit welke hoofde dan ook, bij de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
9.9 Wij zijn te allen tijde gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen van het door de wederpartij verschuldigde bedrag.

10. OPSCHORTING. ZEKERHEIDSTELLING
10.1 Wij zijn bevoegd onze prestatie (w.o. ook te verstaan toekomstige deelleveringen) op te schorten indien de wederpartij niet aan één of meer van haar verplichtingen voldoet dan wel indien te onzer kennis gekomen omstandigheden ons goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, behoudens afwijkende dwingend rechtelijke bepalingen.
10.2 Te allen tijde hebben wij het recht van de wederpartij zekerheid, zoals een bankgarantie, te verlangen voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Indien de wederpartij niet voldoet aan ons verzoek tot het stellen van zekerheid, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden of onze verplichtingen op te schorten onverminderd het recht op schadevergoeding.
11. KWALITEIT
11.1 Bij de aanbieding en/of levering volgens monster geldt het monster tot vaststelling van de gemiddelde kwaliteit van de producten.
11.2 Indien en voorzover de producten op verzoek van de wederpartij worden aangeboden onder een kwaliteitsverklaring door derden afgegeven, worden deze producten geacht te zijn gekeurd en geaccepteerd door de wederpartij als in overeenstemming met de kwaliteitsverklaring van bedoelde derden.
11.2 Ingeval van afkeuring van de geleverde of af te leveren producten zijn wij gerechtigd herkeuring te verlangen bij een door ons in overleg met de wederpartij aan te wijzen erkend toetsingsinstituut. De wederpartij zal hieraan zijn volledige medewerking verlenen. De hiervoor te bezigen monsters dienen in tegenwoordigheid van ons of onze gemachtigde te worden getrokken en verzonden. De kosten van de in dit artikel bedoelde herkeuring zullen worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij.
11.5 Bij levering franco dient de keuring plaats te vinden bij het vervoermiddel, onmiddellijk na aankomst. De wederpartij is verplicht de acceptatie op het vervoeradres voor ontvangst af te tekenen of te doen aftekenen. Bij achterwege blijven van acceptatie direct na aankomst wordt de acceptatie geacht te hebben plaatsgevonden door de enkele aflevering ter plaatse.
12. RECLAMATIES
12.1 De hoeveelheid geleverde producten dient door wederpartij te worden gecontroleerd. Eventuele klachten betreffende de hoeveelheid dient wederpartij binnen 24 uur bij ons te melden. Over deze klachten dient voorts binnen 48 uur schriftelijk te worden gereclameerd. Indien niet binnen bovenvermelde termijn is gereclameerd zijn de op de bij de producten verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijke document vermelde hoeveelheden bindend en worden de daarop door ons opgegeven hoeveelheden door wederpartij geacht te zijn geaccepteerd.
12.2 Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van door ons geleverde producten (waaronder kwaliteit en/of afmeting) evenals ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de producten, respectievelijk na ontvangst van de factuur, schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft.
12.3 Indien het in redelijkheid niet mogelijk is het gebrek binnen de bovenvermelde termijn te ontdekken, dient de wederpartij onverwijld nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken schriftelijk bij ons te reclameren. Ter zake van gebreken die na afloop van één jaar na levering worden ontdekt, kan niet meer worden gereclameerd.
12.4 Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking, alsmede verschillende uitvoering van de werkzaamheden, kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.
12.5 Reclamaties met betrekking tot bepaalde producten of met betrekking tot bepaalde werkzaamheden laten de verplichting van de wederpartij met betrekking tot andere producten of onderdelen van de overeenkomst onverlet. Ingeval wij onderdelen van een product vervangen of ingeval wij een product volledig vervangen, worden wij eigenaar van het vervangen (oude) product.
12.6 De gereclameerde producten kunnen slechts worden geretourneerd wanneer wij daarmee schriftelijk akkoord gaan. Producten die op verzoek van de wederpartij door ons op maat worden gemaakt, kunnen niet worden geretourneerd, tenzij wij daarmee schriftelijk akkoord gaan. Wij behouden ons het recht voor om de retourkosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
12.7 Een bij aflevering van bij de producten verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document strekt tot bewijs van levering en wordt geacht de hoeveelheid van de producten juist weer te geven, behoudens tegenbewijs door de wederpartij. Het voorgaande laat onverlet het recht van ons op
andere wijze dan door overlegging van genoemde documenten levering te bewijzen.
12.8 Reclames ter zake van gebreken worden niet gehonoreerd indien de producten zijn verwerkt, of indien deze gebreken niet binnen boven gemelde termijnen zijn gemeld.
12.9 Wij zullen na reclame in de gelegenheid worden gesteld de producten te controleren, hiervoor zal de wederpartij alle medewerking verlenen. Reclame ter zake van producten die niet door ons gecontroleerd kunnen worden, is niet mogelijk.
12.10 De wederpartij kan geen aanspraak doen gelden jegens ons terzake van reclame over gebreken van producten zolang de wederpartij enige, ook daar niet rechtstreeks tegenover staande, verplichting jegens ons nog niet is nagekomen.
12.11 Indien enige reclame door ons wordt erkend, zijn wij gerechtigd te onzer keuze:
1. de geleverde producten opnieuw te leveren, indien noodzakelijk van één of meer andere vestigingen dan de onze;
2. de wederpartij voor de betreffende leverantie of gedeelte daarvan te crediteren;
3. de overeenkomst in overleg met de wederpartij te beëindigen.
12.12 Indien wij in overleg met de wederpartij de overeenkomst wensen te beëindigen, zie artikel 12.11, is de wederpartij een annuleringsvergoeding verschuldigd ter grootte van 10% van de in de overeenkomst genoemde koopprijs te vermeerderen met door ons reeds gemaakte kosten.
13. EIGENDOMSVOORBEHOUD
13.1 De eigendom van de producten, niet tegenstaande de feitelijke aflevering gaat pas over op de wederpartij nadat deze alle vorderingen van ons heeft voldaan betreffende de tegenprestatie van de door ons aan de wederpartij krachtens de overeenkomst, of enige vergelijkbare overeenkomst geleverde of de te leveren producten of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
13.2 Zolang het eigendom van de afgeleverde producten niet op de wederpartij is overgegaan, mag de wederpartij de producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
13.3 Het is de wederpartij toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde of af te leveren producten in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. In dat geval zal de vordering die uit hoofde van de doorlevering van de producten op de derde wederpartij ontstaat, bij voorbaat stil worden verpand ten behoeve van ons en verplicht de wederpartij zich hierbij aan de eventuele registratie daarvan mede te werken.
13.4 De wederpartij is gehouden onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons, te bewaren.
13.5 Indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons tekort schiet of indien wij goede grond hebben te vrezen dat hij in zijn verplichtingen tekort zal schieten, zijn wij gerechtigd de door ons eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen.
14. ONTBINDING
14.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks sommatie met daarin vermeld een redelijke termijn, voldoet aan enige (betalings-)verplichting voortvloeiende uit enige met ons gesloten overeenkomst, alsmede ingeval van schorsing van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, onder-curatele stelling of liquidatie van de onderneming van de weder partij, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.
14.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door ons geleden schade, onder meer bestaande uit rente, winstderving en transportkosten.
14.3 Indien het bepaalde in lid 1 zich voordoet en de wederpartij een voordeel geniet en dat bij behoorlijke nakoming niet zou
hebben gehad, hebben wij het recht op vergoeding van onze schade ten belope van de hoogte van dit voordeel.
15. OVERMACHT
15.1 In geval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, zijn zowel wij als de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat dit de wederpartij enige aanspraak op schadevergoeding geeft, behoudens voorzover wij ten gevolge van deze ontbinding een voordeel zouden genieten, dat wij bij behoorlijke nakoming van de overeenkomst niet zouden hebben gehad.
15.2 Onder overmacht aan onze zijde is mede begrepen elke omstandigheid buiten toedoen van ons ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opgeleverde omstandigheden gelden in ieder geval: verlies, beschadiging en/of vertraging tijdens en door transport, extreem ziekteverzuim van het personeel, acties/maatregelen bij de douane, waaronder (tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden, brand en ander ernstige storingen in ons bedrijf of bij onze leverancier.
16. AANSPRAKELIJKHEID
16.1 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade tenzij deze is te wijten aan opzet of grove schuld van ons.
16.2 Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade en deze schade is niet te wijten aan opzet of grove schuld, is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot de directe schade aan zaken of personen en strekt deze zich nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten.
16.3 Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade en indien deze schade niet te wijten is aan opzet of grove schuld, is onze aansprakelijkheid voorts beperkt tot de prijs waarvoor de wederpartij de producten die schade hebben veroorzaakt, heeft gekocht, dan wel tot een bedrag dat door de wederpartij voor de opdracht is betaald.
16.4 De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, kosten of renten waarvoor de aansprakelijkheid van ons in deze voorwaarde in verhouding met de wederpartij is uitgesloten.
16.5 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van afwijkingen in en/of discrepantie tussen kwaliteitseisen die door de wederpartij zijn gesteld en die hem door ons schriftelijk zijn bevestigd, en kwaliteitseisen die in het bestek of door de directie van het werk zijn gesteld.
16.6 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door werkzaamheden met betrekking tot de producten welke niet behoren tot onze normale werkzaamheden en door ons bij wijze van service op uitdrukkelijk verzoek van de wederpartij worden verricht. Deze werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de wederpartij.
16.7 Ingeval van levering van producten door ons die wij van derden hebben gekocht, verstrekken wij op deze producten slechts garantie indien en voor zover wij hiervoor een garantie van onze leveranciers krijgen. In dat geval is de garantie gelijkluidende aan de garantie die wij van onze leveranciers verkrijgen. Deze bepaling vindt alleen toepassing voorzover die toepassing voor de wederpartij gunstiger is dan toepassing van het hiervoor bepaalde.
17. TOEPASSELIJK RECHT BEVOEGDE RECHTER
17.1 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
17.2 Op alle overeenkomsten, waarop de Algemene Voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen en vorderingen, welke tussen ons en de opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden beslist door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Kunnen we je ergens mee helpen?