BETALING

Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in de webshop in euro’s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten. Deze verzendkosten worden apart vermeld door Cosmar Nederland.

De klant zal altijd kennis kunnen nemen van de totale prijs (inclusief belastingen en kosten, indien van toepassing) van de bestelling alvorens de bestelling in de webshop te plaatsen.

Cosmar Nederland is te allen tijde gerechtigd de prijzen voor de producten aan te passen door de prijzen op de website te wijzigen.

Elke bestelling van producten via de webshop kan worden betaald met behulp van de op de website vermelde betaalmethoden. Online bestellingen via de website moeten onmiddellijk door de klant worden betaald. Voor de betaling mag de klant enkel gebruik maken van de bij de bestelling overeengekomen en op de website aangegeven betaalmiddelen. De klant bevestigt en erkent dat aanbieders van dergelijke betaalmiddelen afzonderlijke voorwaarden kunnen verstrekken.

Voor de online betalingen doet Cosmar Nederland een beroep op Mollie. De financiële gegevens van de klant die zijn ingevoerd in het kader van een online betaling (“Betaalgegevens”) worden uitsluitend uitgewisseld tussen Mollie en de betreffende financiële instellingen. Elke verwerking van Persoons- en/of Betaalgegevens door Mollie gebeurt in overeenstemming met het privacybeleid van Mollie. Online betalen vindt plaats met behulp van beveiligde protocollen en passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van Mollie van toepassing, die als enige verantwoordelijk is voor de correcte uitvoering van alle online betalingen.

LEVERING

Als producten uit voorraad leverbaar zijn, worden deze binnen 3 tot 5 dagen na bestelling verzonden, mits volledige betaling van de prijs. De klant ontvangt een orderbevestiging per e-mail. Tenzij anders overeengekomen zal Cosmar Nederland de bestelde producten uiterlijk dertig (30) dagen na het sluiten van de overeenkomst leveren. Echter, door ons opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering en/of oplevering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de vertragingen door ons, en/of onze hulppersonen en/of onze leidinggevenden in de nakoming van verbintenissen uit hoofde van de tussen ons en de wederpartij gesloten overeenkomsten, zulks behoudens opzet of grove schuld van ons en/of onze leidinggevenden.

De opgegeven leveringstijden en/of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door ons bestelde materialen en/of onderdelen.

De wederpartij is gehouden het door ons geleverde op het vastgestelde afleverings-tijdstip in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder opslag, vracht – en stallingskosten) conform het bij ons of plaatselijk geldende tarief, aan de wederpartij in rekening zullen worden gebracht.

Wij zijn gerechtigd in delen te leveren. Wij zullen in dat geval steeds per deellevering de leveringstermijnen opgeven.

BEZORGKOSTEN

Bij bestellingen tot € 650,- zal er € 45,- bezorgkosten gerekend worden.
Bij bestellingen vanaf € 650,- zijn de bezorgkosten gratis.

RETOURVOORWAARDEN

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit vooraf is overeengekomen per mail of telefonisch.
Beschadigde producten en verpakte producten, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd. Bij retourzendingen hebben wij het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen.

 

Kunnen we je ergens mee helpen?